B 737-7L9(W) " OY-MRG "  Cimber Sterling

Flughafen Prag am 03.09.2010

B737 OY-MRG-1
B737 OY-MRG-1