B 737-7K2/W " PH-BGK " KLM Royal Dutch Airlines

Flughafen München am 15.06.2014

B737 PH-BGK-1
B737 PH-BGK-1

Flughafen Amsterdam Schiphol am 23.03.2016

B737 PH-BGK-2
B737 PH-BGK-2