B 737-7AN/W BBJ  " VP-BYA "  Saudi Oger

Flughafen Leipzig Halle am 06.06.2015

B737 VP-BYA-1
B737 VP-BYA-1