B 777-39LER " B-2039 " Air China

Flughafen Frankfurt/Main am 06.04.2014

B777 B-2039-1
B777 B-2039-1