B 777-39L(ER)  " B-2090 " Air China

Flughafen Frankfurt / Main am 08.04.2017

B 777-39L(ER)  " B-2090 " Air China -1
B 777-39L(ER) " B-2090 " Air China -1